Wednesday, March 4, 2009

KHẨN: Có dấu hiệu gian lận trong cuộc bỏ phiếu RECALL MADISON .

04-03-2009, 13:28
vietland
Điều Hành

KHẨN: Có dấu hiệu gian lận trong cuộc bỏ phiếu RECALL MADISON .

Kết quả cuộc bỏ phiếu đã ra ngoài dự trù của cộng đồng Bắc California . Cuộc kiểm phiếu công cộng tại 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 đã không có sự hiện diện, chứng kiến của cộng đồng .

Cuộc kiểm phiếu tại nơi đây chỉ có mặt phía bên No Recall và những "nhân viên" được thuê vào để kiểm phiếu có dấu hiệu không rõ ràng .

Trước đây tại cuộc bầu cử tại Nam California , Trung Nguyễn đã thắng phiếu cô Janet Nguyễn, sau khi cô Janet Nguyễn đã nghi ngờ có dấu hiệu không đúng nên đã yêu cầu đếm phiếu lại dưới sự chứng kiến của luật sư, đây không phải là lần đầu tiên số phiếu bị gian lận . Sau khi kiểm phiếu lại cô Janet Nguyễn đã thắng ngược lại.

Kết quả có thể bị sai lệt vì cột trên của Santa County Registrar Voters trong tất cả những lần trước đây, kết quả bầu cử của hiến chương thành phố chữ YES luôn ở Phía trên và NO phía dưới, nay chữ NO lại lên phía trên . Hơn nữa màu sắc của chữ YES luôn là màu xanh và NO mà đỏ nhưng lần nầy lại ngược lại. Sự sai sót nầy trước đây đã xảy ra thay vì chữ YES phía trên là phía RECALL đã thắng phiếu nhưng Webmaster lại để ngược lại. Chúng tôi nhắc lại là chuyện nầy trước đây đã xảy ra và sau đó họ đổ thừa lỗi tại Webmaster chứ không phải những người kiểm phiếu.

Số phiếu của những người nộp đơn RECALL là trên 7,000 người, số nộp vào đòi RECALL là trên 5,000 người nhưng số kết quả người đi bầu RECALL quá thấp. Đây là sự gian lận quá rõ qua con số.

Số Phiếu bầu khiếm diện quá cao so với bình thường. Đây là một sự bất thường, xin UBBN yêu cầu luật sư can thiệp xem xét lại những phiếu khiếm diện có hợp lệ hay không? Những người gửi phiếu khiếm diện có thật là công dân thuộc khu vực 7 hay không? Trước đây thành phố chỉ kiểm soát sự hợp lệ của những chữ ký gửi vào đòi Bãi Nhiệm. Lần nầy những phiếu khiếm diện được gửi nhiều vào nhưng không kiểm soát được sự hợp lệ của những lá phiếu nầy.

Chúng tôi kêu gọi Ủy Ban Bãi Nhiệm hãy nhờ luật sư can thiệp và cho đếm lại dưới sự chứng kiến của Ủy Ban trước khi số phiếu bị phá hũy .

Xuân Nhi
Vietland Staff

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5634

---