Tuesday, March 3, 2009

Audio: Phỏng vấn cư dân San Jose về việc Bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn


Phỏng vấn cư dân San Jose về việc Bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn

Thứ Ba 3/3/2009

Tường Trình Từ Hoa Kỳ: Cư dân San Jose nói về chuyện bãi nhiệm nghị-viên Madsion Nguyễn.

Tài liệu từ SBS Radio Việt Ngữ www.sbs.com.au

http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=778:778&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

---