Monday, October 27, 2008

San Jose: 5181 Chu+~ Ky' - Hi`nh A?nh: Nga`y "Mu+`ng Cu+? Tri Khu Vu+.c 7 Le^n Tie^'ng Vi` Da^n Chu?"


Video:

http://www.vietnamdaily.com/

Hình:

http://www.vietnamdaily.com/gallery/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=32021

---

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=47321

---