Wednesday, September 17, 2008

5181 ( Chu+~ Ky' ) - San Jose, Cali, USA - 14.09.2008

5181

Mời Quý Vị xem hình ảnh của VNNB trong ngày Lễ Ðộc Lập 14/9 của Cộng Ðồng Mễ Tây Cơ tại San Jose, Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại đây đã được mời tham dự bằng một xe hoa và những biểu ngữ biểu dương con số 5181 chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn trước sự chứng kiến của Thị Trưởng Chuck Reed và toàn thể Nghị Viên Hội Ðồng Thành Phố (trừ nghị viên Madison Nguyễn lánh mặt vì NHỤC).

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=259:259&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58