Wednesday, June 25, 2008

This week's articles regarding ... Madison and San Jose - District 7's Recall Process

1/ Henry Khinh Thi. ddo^`ng hu+o+ng (Tuye^'t Lan):

http://www.take2tango.com/?display=4442

2/ Bo^. Tam Se^n: Ma, Chuck va` Da^n (D-a(.ng Thie^n So+n):

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=43621

3/ Chu't Thie^?n Nghi~ ve^` UBBN Madison Nguyen ta.i San Jose (Le^ Ki'ch):

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080617_05.htm

4/ Madison ... Nhu+ Hoa Giu+~a D-u+o+`ng (Kie^m A'i):

http://www.take2tango.com/?display=4417

5/ Ba?n Le^n Tie^'ng cua? Anh Em Tha^n Hu+~u Xe Lunch ta.i San Jose ve^` ba` Madison va` ca^u chuye^.n Little Saigon:

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080622_04.htm

6/ D-o.c "Ho^`i Chuo^ng Ba'o Tu+?", Ta.p lua^.n cua? Kie^m A'i va` La~o Mo'c (Nguye^~n Trung Ngo^n):

http://www.take2tango.com/?display=4420

7/ Chuye^.n Nguye^~n Hu+~u Lie^m "Pho`" Madison (Nguye^~n Co^ng Chi'nh):

http://www.take2tango.com/?display=4449