Tuesday, November 25, 2008

Kỷ Niệm Một Năm Cuộc Biểu Dương Ðòi Tên Little Saigon

Phóng Sự Cộng Ðồng Từ San Jose: Kỷ Niệm Một Năm Cuộc Biểu Dương Ðòi Tên Little Saigon (20.11.2007 - 20.11.2008)

Thứ Hai, Ngày 24 tháng 11-2008

Tin San Jose - Ngày 20 tháng 11 năm 2007 là ngày cộng đồng người Việt tại San Jose kéo đến tòa thị chính thành phố để đòi tên Little Saigon cho khu phố thương mại người Việt tại đây, đưa đến cuộc biểu tình dai dẳng và có lúc lên đến hàng chục ngàn người khi một nghị viên gốc Việt trong thành phố này đã từ chối không ủng hộ cái tên Little Saigon. Ðồng nghiệp Việt Vùng Vịnh thực hiện một đoạn video ngắn nhìn lại ngày mà cộng đồng Việt Nam tại San Jose gọi là ngày mất dân chủ, mời quý vị cùng theo dõi trong đoạn video sau đây (video 3 phút).

http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=157&ArticleID=31562

---